विडंबन

विडंबन

चोरायण

चाल:
स्वये श्री रामप्रभु ऐकती
कुशलव रामायण गाती

स्वये श्री डॉन प्रभु ऐकती
मंत्रिगण चोरायण गाती

आहेत दोघे एक कुळाचे
सजीव पुतळे चोरपणाचे
चेले गाती चरित बॉसचे
मृत्यूने काळाची आरती
मंत्रिगण चोरायण गाती

Average: 8.7 (16 votes)

झाली बेभान ही तारा

चाल : असा बेभान हा वारा

झाली बेभान ही तारा, कुठे रे धाव मी घेऊ
ताराला राग आलेला, कुठे जाऊ, कुठे जाऊ

Average: 5.9 (20 votes)

आली आली तारा

चाल : आला आला वारा

आली आली तारा
तिच्या हातामंदी झारा
झोडपणी करावया
आली तरातरा...
तारा आली तरातरा

आजवरी मला किती चोपलं चोपलं
लाटण्यानं जरी किती ठोकलं ठोकलं
बदल नाही म्हणून आली घेउन ती झारा...

आली आली तारा
तिच्या हातामंदी झारा

नव्या झार्‍याचं बाई लकाकतं पातं
लागलं गं मला, अता आवर तू हात
येई माझ्या पापणीत आसवांचा झरा...

आली आली तारा
तिच्या हातामंदी झारा
झोडपणी करावया
आली तरातरा।।।
तारा आली तरातरा

Average: 8.2 (25 votes)

उडून आली माशी

चाल : घर आजा परदेसी तेरा देस बुलाये रे

कुठून आली कळले नाही
कुठे निघाली कळले नाही
काहीच कळण्या आधी माशी उडून गेली रे
उडून आली माशी आणि उडून गेली रे

Average: 5.3 (3 votes)

वरण इतके गार असुनी

चाल: तरुण आहे रात्र अजुनी

वरण इतके गार असुनी
भात तू खाल्लास का रे?
ओरपूनी भात सगळा
हात तू धुतलास का रे?
भात तू खाल्लास का रे?

बघ तुला वाढतेच आहे,
गरम आणि छान पोळ्या
सोडुनी पण पान अर्धे
हाय तू उठलास का रे?
भात तू खाल्लास का रे?

सांग या भाजी पुरीच्या
जेवणाला काय सांगू
वाढते मी ताट अजुनी
उठुन तू गेलास का रे?
भात तू खाल्लास का रे?

वरण इतके गार असुनी
भात तू खाल्लास का रे?

Average: 8.1 (15 votes)

गेलो सासूच्या माहेरी

चाल: माझे माहेर पंढरी...

गेलो सासूच्या माहेरी
केल्या सगळ्यांच्या तक्रारी

बाप आणि आई
मज छळती ठाई ठाई
मज छळती ठाई ठाई

तिची बहिण महामाया
करितसे कारवाया
करितसे कारवाया

बेवडा आहे बंधू
त्याला आता काय सांगू
त्याला आता काय सांगू

गेलो सासूच्या माहेरी
केल्या सगळ्यांच्या तक्रारी

Average: 7.6 (16 votes)

दिवस असे की

चाल: दिवस असे की कोणी माझा नाही

दिवस असे की
दात घासले नाही
अन अंघोळ केली नाही

दिवसाही मी निवांत आता निजतो
दिसेल तेथे अंथस्र्ण पसस्र्न देतो
अंथस्र्ण माझे कधीच उचलत नाही
मज आता उठवत नाही!

जिकडे तिकडे सगळे नुसते कपडे
धुतलेले अन न धुतलेले कपडे
त्या कपड्यांना घड्याच घालत होतो
पण अता घालवत नाही

निर-उद्योगी आहे मी वा आळशी
बोलू नकाना कोणीही माझ्याशी
मजला तुम्ही हजार नावे ठेवा
मज काहीच वाटत नाही!

Average: 8.3 (22 votes)

चांदण्यात घोरताना

चाल: चांदण्यात फिरताना माझा धरलास हात

चांदण्यात घोरताना मोठा येतो आवाज
तरी आहे सावरतो, आवरतो मी आवाज

निजलेला मज बघुन, गेलीस तू का निघुन
हाक दिली असती तर बसलो असतो उठून
झोप माझी कुंभकर्ण, मला त्याची वाटे लाज

फसले सगळे उपाय, कितीही होते कठोर
जांभई ही छळवादी अन हे डोळे फितूर
काय करू यांच्यापुढे होतो माझा नाईलाज

Average: 8.5 (42 votes)

तुझ्या आजीसाठी

चाल : इंद्रायणी काठी

तुझ्या आजीसाठी, आणली ही काठी
आता तरी मिठी, मार मला

Average: 7.4 (11 votes)

जेवणात ही कढी अशीच राहुदे

चाल : जीवनात ही घडी अशीच राहुदे

जेवणात ही कढी अशीच राहूदे
भाजीच्या वाटीतही कढीच वाढू दे

Average: 8.6 (30 votes)